ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů slouží k tomu, aby Vás informovalo o tom, jakým způsobem společnost L’antidote, s.r.o., se sídlem Široká 97/11, Josefov, IČO: 062 20 479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 278278 (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zaznamenává, ukládá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje.

II. Zdroje osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje získané zejména v souvislosti se vznikem a trváním závazkového vztahu se svými zákazníky na základě zákazníkem učiněné objednávky a její akceptace ze strany Společnosti.
Většinu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, tedy Společnost obdržela přímo od Vás jakožto kupujícího.

III. Kategorie subjektů údajů

Naše společnost zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:
– zákazníci a odběratelé Společnosti,
– dodavatelé výrobků a služeb,
– zaměstnanci Společnosti,
– jiní smluvní partneři Společnosti.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Osobní údaje, které zpracováváme, mohou zahrnovat následující údaje:
– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště),
– kontaktní informace jako e-mail a telefon, jsou-li nezbytné pro plnění smlouvy či pro oprávněný zájem Společnosti,
– ostatní kategorie osobních údajů získaných se souhlasem dotčeného subjektu údajů či osobní údaje nezbytné pro plnění zákonné povinnosti Společnosti.

V. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem a v rozsahu nezbytném pro:
– plnění práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu, zejména za účelem zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží a případného řešení práv z vadného plnění
– plnění povinností vyplývajících ze zákona,
– oprávněný zájem Společnosti, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce;
– ochranu našeho vlastnictví a podnikání, včetně ochrany našich případných právních nároků;
– přímý marketing včetně základní profilace a zasílání obchodních sdělení (např. zasílání novinek, slevových nabídek nebo pozvánek na marketingové akce) elektronickými prostředky (např. e-mail, SMS), pokud tento způsob marketingové komunikace předem neodmítnete.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro nezbytně nutnou dobu, a to do doby trvání účelu jejich zpracování, tedy zejména po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží). Ponecháme-li si některé z osobních údajů i po skončení výše uvedené doby, bude to pouze za účelem plnění právní povinnosti či z důvodu ochrany a vymáhání našich případných právních nároků.
Vaše osobní údaje budou vymazávány postupně tak, jak uplyne účel jejich zpracování, pokud však není jejich delší uchování odůvodněno zákonem (např. povinnost pro plátce DPH uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo) či ochranou našich případných právních nároků.

Osobní údaje (kontakty, nákupní historie, obchodní a marketingová komunikace) za účelem přímého marketingu budou uchovávány po dobu trvání činnosti Společnosti, pokud nevznesete námitku proti zpracování pro takový účel. V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle po dobu 5 kalendářních let od posledního obchodního kontaktu s Vámi.

VII. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být Společností poskytnuty k dalšímu zpracování:
– externím poskytovatelům služeb, které Společnosti poskytují služby v souvislosti s jejím podnikáním a správou jejího majetku, zejména:
– smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři za účelem dodání zboží v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo,
– poskytovatelům mzdových, účetních, právních a podobných služeb,
– osobám, kterým je Společnost povinna zpřístupnit osobní údaje na základě zákona nebo jiného právního předpisu.
Společnost nehodlá předávat Vaše osobní údaje do zahraničí.

VIII. Práva subjektu údajů

Dotčený subjekt údajů se může na naši Společnost obrátit a uplatnit následující práva:
– právo na přístup či informace nebo vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů vč. pořízení kopií těchto údajů,
– právo na opravu nepřesných či chybných osobních údajů,
– právo žádat v určitých případech úplné vymazání osobních údajů, pokud již jejich zpracování není potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
– právo v případech upravených platnou legislativou požadovat omezení zpracování osobních údajů,
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů usoudíte-li, že nebylo prověřeno, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů,
– právo podat proti Společnosti stížnost u dozorového úřadu,
– právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů,
– právo získat od Společnosti osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci osobních údajů v případě, že (i) Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, nebo (ii) pokud se zpracování provádí automatizovaně,

IX. Ochrana osobních údajů

Naše Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k zamezení neoprávněného přístupu, pozměnění nebo výmazu osobních údajů neoprávněnou osobou. Přístup k osobním údajům mají jen oprávněné osoby, které je zpracovávají a uchovávají v uzamykatelných prostorách a v případě, že jsou uchovávány v elektronické podobě, jsou chráněny přístupovými hesly a dalšími vhodnými softwarovými bezpečnostními prvky.

X. Používání souborů cookies

Pokud má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává Společnost chování z cookies umístěných na svých internetových stránkách pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely poskytování internetové reklamy.
Používané typy souborů cookies:
– funkční cookies jsou nutné pro základní funkce stránky a ulehčují návštěvníkům pohyb po webu; jsou povoleny vždy, jejich využívání umožňuje oprávněný zájem, Společnost je povinna o jejich využívání návštěvníky webu informovat,
– analytické cookies shromažďují neosobní informace, které pomáhají pochopit chování návštěvníků na webu; pokud není souhlas zaškrtnut, je vypnuto odesílání dat do Google Analytics,
– marketingové cookies se využívají pro personalizaci reklamy, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivé uživatele a tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
Všechny soubory cookie používané serverem Společnosti jsou používány v souladu se současným zákonem o cookies EU. Soubory cookie lze kdykoli smazat; mohou se ale ztratit veškeré informace, které umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webu včetně nastavení personalizace.
Nastavení použití souborů cookies je součástí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo je omezit na vybrané typy.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie lze nalézt v dokumentaci příslušných internetových prohlížečů.

XI. Kontaktní informace

Kontaktní email pro veškerou komunikaci týkající se osobních údajů: info@lantidote.co

ZVOLTE MĚNU
EUR Euro
CZK Česká koruna