ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 1 Základní ustanovení

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností L’antidote, s.r.o., se sídlem Široká 97/11, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 062 20 479, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 278278 (dále jen „Společnost“) a zákazníky, kteří si od Společnosti jakožto prodávajícího na základě kupní smlouvy zakoupí zboží (dále jen „Kupující“).
1.2.    Kupní smlouva mezi Společností a Kupujícím o prodeji zboží, je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu Společnosti, který je provozován na webové stránce www.lantidote.co (dále jen „Internetové stránky“).
1.3.    Zbožím se ve smyslu těchto VOP rozumí zejména šperky a další výrobky z drahých kovů, které Společnost nabízí na svých Internetových stránkách.
1.4.    VOP tvoří obecný právní rámec pro smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi Společností a Kupujícím. V případě sjednání odlišných individuálních podmínek mají tato ujednání přednost před ustanoveními VOP.
1.5.    Před vznikem smluvního vztahu je Kupující povinen se seznámit s VOP včetně jejich příloh, zejména pak se zněním Informací o ochraně osobních údajů, a údaji o zboží, jež jsou dostupné na Internetových stránkách Společnosti.
1.6.    VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Společnosti, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.7.    Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém, anglickém a francouzském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém a francouzském jazyce, vždy se však bude řídit českým právem.

Článek 2 Smluvní vztah

2.1     Smluvní vztah mezi Kupujícím a Společností vzniká na základě akceptované objednávky, která je učiněna Kupujícím prostřednictvím Internetových stránek a následně potvrzena Společností na e-mailovou adresu Kupujícího (dále jen „Smlouva“).
2.2     Předmětem smluvního vztahu mezi Kupujícím a Společností je závazek Společnosti poskytnout Kupujícímu objednané zboží a závazek Kupujícího za toto zboží uhradit ujednanou kupní cenu.
2.3     Veškerá prezentace zboží umístěná na Internetových stránkách je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít Smlouvu ohledně takto vystaveného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
2.4     Internetové stránky obsahují informace o zboží, zejména pak ceny jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.5     Internetové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.6     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na Internetových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)      objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Kupující do elektronického nákupního košíku);

b)     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

c)      informace o nákladech spojených s dodáním zboží. (dále společně jen „Objednávka“)
2.7     Před zasláním Objednávky Společnosti je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, včetně možnosti Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky.  Objednávku odešle kupující Společnosti kliknutím na tlačítko Objednat Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.
2.8     Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
2.9     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady, které vzniknou Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek 3 Kupní cena a podmínky úhrady

3.1    Cenu zboží a eventuální náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy je Kupující povinen uhradit pouze platbou online přes GoPay. Bankovní spojení (IBAN) L’Antidote je IBAN: CZ90 5500 0000 0000 9923 9002.
3.2     Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3     V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření Smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.
3.4     Společnost je oprávněna požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek 4 Přeprava a dodání zboží

4.1     V případě, že je způsob dopravy ujednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.2     V případě, že je Společnost povinna dle Smlouvy dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, Kupující je povinen zboží převzít při dodání.
4.3     Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.4     Kupující je při převzetí zboží od smluvního přepravce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

Článek 5 Odstoupení od Smlouvy

5.1     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti odesláno ve výše uvedené lhůtě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Společností, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy může Kupující odeslat mimo jiné na adresu provozovny Společnosti či na e-mailovou adresu Společnosti lantidote@lantidote.co.
5.3     V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 těchto VOP se Smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen vrátit zboží Společnosti do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo odstoupení od Smlouvy doručeno Společnosti. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Společnosti, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4     V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 těchto VOP vrátí Společnost peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Společnost od Kupujícího přijala. Společnost je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.
5.5     Společnost je oprávněna jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6     Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit kdykoli po dobu, po kterou trvá právo na odstoupení Kupujícímu podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. V takovém případě vrátí Společnost Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
5.7     Společnost je rovněž oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Kupujícího s úhradou, byť jen zčásti, kupní ceny.

Článek 6 Jiná práva a povinnosti

6.1     Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením sjednané kupní ceny.
6.2     Práva z vadného plnění upravuje platný reklamační řád společnosti dostupný také z této stránky.
6.3     Práva a povinnosti účastníků Smlouvy související s problematikou zpracování osobních údajů jsou důkladně popsány v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupného z této stránky.
6.4     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy lantidote@lantidote.co. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Společnost na e-mailovou adresu Kupujícího.
6.5     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Společností a Kupujícím ze Smlouvy.
6.6     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Článek 7 Závěrečná ustanovení

7.1     Za předpokladu, že smluvní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, účastníci se dohodli, že se tento vztah řídí českým právem. Touto volbou rozhodného práva není dotčena ochrana Kupujícího jakožto spotřebitele.
7.2     Tyto VOP jsou vyhotoveny a zpřístupněny jak v českém, tak v anglickém a francouzském jazyce. V případě jakéhokoli rozporu mezi českým, anglickým nebo francouzským vyhotovením má přednost znění VOP v českém jazyce.
7.3     Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
7.4     Předmětná Smlouva včetně těchto VOP je archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná.
7.5     Tyto VOP mají jednu (1) přílohu, která je její nedílnou součástí: – Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.    

V Praze dne 1. 2. 2019

ZVOLTE MĚNU
EUR Euro
CZK Česká koruna