ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek 1 Základní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností L’antidote, s.r.o., IČO: 062 20 479, se sídlem Široká 97/11, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 278278, (dále jen „Společnost“ nebo také „Prodávající“) a spotřebitelem, při uplatňování práv spotřebitele jako kupujícího z vad zboží zakoupeného u Společnosti prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lantidote.co (dále jen „Internetový obchod“).
1.2. Zbožím se ve smyslu tohoto reklamačního řádu rozumí zejména šperky a další výrobky z drahých kovů (dále jen „Zboží“) zakoupené v Internetovém obchodě.
1.3. Spotřebitelem se rozumí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „NOZ“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“ nebo také „Kupující“).

Článek 2 Smluvní vztah

2.1. Smluvní vztah mezi Spotřebitelem a Prodávajícím vzniká na základě Kupujícím učiněné objednávky v Internetovém obchodě a následném doručení její akceptace ze strany Prodávajícího na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Smlouva“).
2.2. Uzavřením Smlouvy Spotřebitel stvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem seznámil a vyjadřuje s ním souhlas.

Článek 3 Odpovědnost z vadného plnění

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3.2. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.
3.3. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
3.4. Dále se ustanovení o uplatnění práv z vadného plnění nepoužije:
3.4.1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
3.4.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
3.4.3. vyplývá-li to z povahy věci,
3.5. Při koupi použitého Zboží se neuplatní čl. 3.2. Reklamačního řadu a Kupující může uplatnit práva z vad Zboží pouze v době 12 měsíců od jeho převzetí.
3.6. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal
3.6.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
3.6.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
3.6.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
3.6.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
3.6.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
3.8. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
3.9. Okamžikem převzetí Zboží přechází nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Kupující je povinen při převzetí Zboží, s přihlédnutím k jeho charakteru, toto řádně prohlédnout a zkontrolovat, zda je prosto zjevných vad. Neučiní-li tak, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží.
3.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
3.11. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
3.12. Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
3.13. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3.14. Práva Kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal Prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li Prodávající, že na nevhodnost předaného věci Kupujícího včas upozornil a Kupující na jeho použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
3.15. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
3.16. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo
3.16.1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,
3.16.2. na odstranění vady opravou,
3.16.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
3.16.4. odstoupit od Smlouvy.
3.17. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle čl. 3.18.
3.18. Není-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
3.19. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li vrátit Zboží v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí
3.19.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
3.19.2. použil Kupující Zboží ještě před objevením vady,
3.19.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
3.19.4. prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
3.20. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Článek 4 Uplatnění vad z plnění

4.1. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad vystavený při prodeji Zboží.
4.2. Reklamaci Zboží může Spotřebitel uplatnit na adrese sídla Společnosti: Široká 97/11, Josefov, 110 00 Praha 1, a to bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
4.3. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
4.4. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.
4.5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
4.6. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
4.7. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy.
4.8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku na emailovou adresu nebo prostřednictvím SMS.
4.9. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Článek 5 Závěrečná ustanovení

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto Reklamačním řádu neuvedené se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2085 až 2125 a § 2158 až § 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění a všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti.5.2. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění.

ZVOLTE MĚNU
EUR Euro